Thoả thuận cung cấp thông tin

Thoả thuận cung cấp thông tin
( Thoả thuận sử dụng dịch vụ )

Thoả thuận cung cấp thông tin xác minh người dùng trong hoạt động xác minh người dùng (KYC) là thoả thuận bắt buộc. Bạn cần đọc hiểu rõ trước khi đồng ý gửi yêu cầu xác minh của bạn.

1. Phạm Vi
Thoả thuận này áp dụng cho việc cung cấp thông tin KYC (Xác thực Khách hàng) trên Rubi Network.

2. Mục Đích
Mục đích của việc cung cấp thông tin KYC là để xác minh danh tính của người dùng, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách nội bộ của Rubi Network.

3. Thông Tin Cần Cung Cấp
Người dùng cần cung cấp các thông tin sau:

 Tên đầy đủ theo Thẻ căn cước / Hộ chiếu
Số thẻ căn cước / Số hộ chiếu
Ngày tháng năm sinh / Giới tính
Địa chỉ cư trú hiện tại (nếu có)
Ảnh chụp 2 mặt căn cước / Ảnh chụp hộ chiếu
Ảnh chụp selfie theo yêu cầu của Rubi Network

4. Xác Nhận và Chấp Nhận
Người dùng xác nhận rằng tất cả thông tin cung cấp là chính xác và hoàn toàn tuân thủ các quy định phòng chống gian lận của Rubi Network. Bằng việc tiếp tục và hoàn tất quá trình cung cấp thông tin KYC, người dùng đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong thoả thuận này.

5. Bảo Mật Thông Tin
Rubi Network cam kết nỗ lực cao trong việc bảo mật thông tin cá nhân của người dùng và chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích xác thực và tuân thủ yêu cầu pháp luật.

6. Cập Nhật Thông Tin
Người dùng có trách nhiệm cập nhật thông tin cá nhân của mình sau thời gian dài, hoặc ngay khi có sự thay đổi để đảm bảo rằng thông tin luôn là chính xác và cập nhật.

7. Quyền Đồng Ý
Quyền đồng ý về việc cung cấp thông tin KYC là tùy thuộc vào người dùng và bạn sẽ không thể rút lại sau khi đồng ý cung cấp thông tin, tuy nhiên người dùng vẫn có thể yêu cầu không tiếp tục sử dụng thông tin bằng cách liên hệ với Rubi Network.

8. Hiểu và Đồng Ý
Bằng việc tiếp tục và hoàn tất quá trình cung cấp thông tin KYC, người dùng xác nhận rằng họ đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu trong thoả thuận này.

9. Liên Hệ
Để biết thêm thông tin hoặc giải đáp các thắc mắc liên quan đến quá trình KYC, vui lòng liên hệ với Rubi Network qua các kênh hỗ trợ được cung cấp như website hoặc email hỗ trợ: support@rubi.click.

10. Hiệu Lực
Thoả thuận này có hiệu lực từ thời điểm người dùng ấn vào nút xác nhận "Tôi đã đọc hiểu thoả thuận" bên dưới, và bắt đầu tiến trình cung cấp thông tin KYC cho đến khi quá trình hoàn tất.

Trân trọng!
Rubi Network