⚠️ THÔNG BÁO: XỬ LÝ KYC TREO TỪ 2022, 2023

⚠️ THÔNG BÁO: XỬ LÝ KYC TREO TỪ 2022, 2023

Xin chào! Đây là thông báo về quy trình xử lý KYC bị treo trong các đợt KYC 1.0; 1.1 từ trước đây. Nếu bạn có đơn KYC đã bị dừng lại từ 2022 hoặc 2023 thì đây là thông báo quan trọng dành cho bạn!

Tại sao lại có KYC bị treo?

Như các thợ mỏ đã biết, trước khi "KYC 1.5 Worlwide" được phát hành, chúng ta đã có 02 đợt KYC giới hạn phía trước là 

KYC Vietnam 1.0 - giới hạn 10.000 KYC miễn phí và kết thúc vào ngày 30/09/2022
KYC Global 1.1 - giới hạn 6.000 KYC miễn phí chỉ dành cho thợ mỏ bên ngoài Vietnam và kết thúc vào 30/10/2023

Những trường hợp nào dẫn đến KYC bị Treo?

 KYC của bạn có thông tin sai lệch và bạn đã không cập nhật lại
Số thứ tự hàng đợi vượt quá số giới hạn trong quy mô của đợt KYC đó ( Ví đụ KYC 1.1 có giới hạn 6000 thì thứ tự đơn KYC của bạn là 6001 trở đi)

Vấn đề không tương thích với KYC 1.5
Phiên bản KYC phát hành gần đây có nhiều cải tiến dẫn đến dữ liệu cũ từ các phiên bản KYC 1.0 và 1.1 không tự đồng bộ thành công, dẫn đến các KYC tồn tại từ bản 1.0 và 1.1 gặp xung đột.

Nhằm đảm bảo sự bình đẳng, chúng tôi vẫn tiếp tục gửi lời mời KYC, quá trình gửi hoàn toàn ngẫu nhiên, vì vậy những thợ mỏ có KYC bị treo trước đây cũng sẽ nhận được lời mời. Nhưng bạn sẽ cần quay lại cập nhật ứng dụng với bản vá cho phép xử lý những KYC cũ trước đó.

Cách chúng tôi xử lý tình huống.

Xoá bỏ những KYC cũ, cho phép bạn tạo mới hoàn toàn để đạt sự tương thích với KYC 1.5.
Phương pháp này đang được áp dụng với một số trường hợp có bản ghi không thể thay thế hoặc đã bị từ chối hoàn toàn, chúng tôi sẽ thực hiện xoá bỏ để bạn thực hiện KYC lại từ đầu.

Sẽ có một bản vá lỗi hoặc một giải pháp nền được triển khai để xử lý vấn đề (dự kiến bản vá sẽ phát hành sau ngày 5/5)
Đây là nội Một bản vá đã được triển khai vào ngày 8 tháng 5 mà không cần cập nhật ứng dụng, bạn đã có thể tạo lại KYC nếu bạn nhận lời mời.

Những thợ mỏ có KYC bị treo, đã nhận lời mời KYC 1.5 thì vẫn giữ nguyên giá trị, và bạn có thể tiến hành thanh toán Phí và KYC lại sau khi bản vá được phát hành.
Lời mời KYC đã được tiếp tục gửi đến các thợ mỏ đã có KYC quá hạn xử lý từ 2022 hoặc 2023. Hãy chú ý thông báo ứng dụng, nếu bạn nhận được lời mời, hãy truy cập vào menu cá nhân, tiếp tục truy cập vào chi tiết KYC của bạn để hoàn tất KYC.

Bạn cần làm gì?

Bản vá được phát hành ngày 8 tháng 5, và bạn không cần phải làm gì.
 Lời mời KYC tiếp tục được gửi đi một cách ngẫu nhiên, và nếu bạn mới nhận thư mời, hãy bắt đầu KYC lại.

 ❤︎ Rubi Team!

Bình luận (940)

aiyah

Hello admin. I got KYC invitation but i could not proceed because the invitation part was not ticked. Can i get another invitation

0 Trả lời 15:57 24/05/2024

riazkhan11

I need KYC

0 Trả lời 15:21 24/05/2024

KOKOJANI

I need kyc

0 Trả lời 15:16 24/05/2024

KOKOJANI

Kyc seef phrase wrong ho gye heen

0 Trả lời 15:16 24/05/2024